Voor wie?

Voor jezelf!

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren echter onbewust en zijn daarom lastig te herkennen. Juist daarom is een goede kennis van jouw interne drijfveren zo belangrijk. Het helpt om deze conditioneringen te doorzien en je bewust(er) te maken van wat maakt dat je de situatie waarneemt zoals je doet en bovenal waarom je deze waarneemt zoals je doet.

Inzicht in je drijfveren maakt je bewust van wat je tot nog toe veelal onbewust hebt gedaan en helpt om te begrijpen waarom je de resultaten hebt gekregen die je tot nu toe hebt gekregen. Het laat je inzien wat de stille motor is achter het geluk en de werkmotivatie die je in je werk ervaart. En zorgt ervoor dat je steeds helderder beeld over jezelf krijgt. Met alle waarheden, maar ook eventuele valse redenen waarom je wellicht doet wat en zoals je doet op je werk.

Met de Personal Drive Scan:

 • Vergroot je je zelfkennis over je persoonlijke en je sociale drijfveren.
 • En daarmee je zelfbewustzijn ten aanzien van waar je diep van binnen naar verlangt, wat jou wel en geen  goed gevoel geeft en wat jou wel ejuist niet van binnenuit motiveert om ergens vol voor te gaan
 • Zie je precies wat en welke situaties de approach (aantrekken) en de avoid (afstoten) response bij jezelf triggeren als je aan het werk bent of samenwerkt met collega’s
 • Analyseer en herleid je intense emoties die je hierbij ervaart, evenals de mate waarin je voldoening in je werk ervaart, je je wel of niet intrinsiek gemotiveerd voelt, structurele gedragingen die je vertoont, de prestaties die je levert en jouw bereidheid om goed samen te werken met anderen.
 • Maak je accurate voorspellingen over welke werksituaties (rol, werkzaamheden en interacties met anderen) jou wel en juist geen voldoening geven en intrinsiek motiveren
 • Handel je concreet en gericht bij het creëren van een werksituatie of het zoeken naar een nieuwe baan die je structureel voldoening geeft en die je van binnenuit motiveert om maximaal te presteren

Vergroot je kennis en je zelfbewustzijn over je drijfveren en creëer een situatie op het werk of zoek je gericht naar een nieuwe baan, waarin de rol die je vervult en het werk dat je doet niet (langer) meer voelt als werken.

Intrinsiek motiveren van je medewerkers

Voor managers en leidinggevenden

Medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes een organisatie. Als je mensen op de goede plek zitten en lekker in hun vel zitten, dan heb je blije klanten en tevreden aandeelhouders. En als je mensen groeien, groeit je organisatie ook.

Bij veel organisaties zie je om daarom een groeiende belangstelling voor de mate waarin hun medewerkers voldoening in hun werk ervaren en zij intrinsiek gemotiveerd zijn om hun rol te vervullen en hun werk te doen. Geen onverstandige strategische keuze, gezien Rath & Harter in 2010 reeds hebben vastgesteld dat elke euro die geïnvesteerd wordt in het werkgeluk en de intrinsieke werkmotivatie, een positieve impact heeft op de betrokkenheid van het personeel en zich uiteindelijk vijf keer terug betaalt. Maar hoe stimuleer je nu dit biochemische systeem en zorg je dat je naast kundige, ook over gelukkige en betrokken medewerkers beschikt die intrinsiek gemotiveerd zijn om te presteren en met elkaar samen te werken?

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. De nieuwe manager inspireert en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. Succesvolle topmanagers functioneren steeds meer als een ‘verbinder’. Niet alleen verbinden met relaties buiten het bedrijf, maar ook verbinden binnen de organisatie en het team. Verbinden vraagt een geheel andere manier van aansturing en een aanpak dat is gericht op het begrijpen, motiveren en faciliteren van mensen, zodat zij binnen de geformuleerde missie, doelstelling en richtlijnen, ook hun eigen (persoonlijke) doelen kunnen realiseren en zich gelukkig kunnen voelen.
De belangrijkste stap die je als leidinggevende dient te zetten, is dan ook om verder te kijken dan je eigen motivatie. Ook jouw medewerkers en jouw team hebben hun eigen interne drijfveren en persoonlijke motivaties om te doen zoals ze doen. Een echte, duurzame manier om het geluksgevoel en de betrokkenheid bij je medewerkers te vergroten begint daarom met de vraag; waarom werken mijn mensen? Als leidinggevende is het vandaag de dag essentieel om oprechte interesse in elkaar te hebben; te weten waar we we diep van binnen naar verlangen en vervolgens aan de juiste knoppen te draaien.

Terug naar boven

Met de Organisatie- en teamscan

 • Leer je de individuele drijfveren en waarden van je teamleden beter kennen en zie je in één oogopslag waar een ieder -onbewust- naar verlangt als hij of zij aan het werk is.
 • Zie je precies wat elk teamlid en jullie als team nodig hebben om je goed te voelen en optimaal te kunnen presteren
 • Analyseer, verklaar en voorspel je welke werksituaties elk teamlid en jullie als team wel en geen voldoening geeft en intrinsiek motiveert
 • Evalueer je heel gericht samen met elk teamlid en het team als geheel  in hoeverre ieders rol en de onderlinge samenwerking momenteel invulling geven aan ieders drijfveren
 • Bespreek je heel concreet wat jullie (anders) kunnen doen om beter invulling te geven aan de drijfveren die momenteel onvoldoende worden ingevuld
 • Vergroot je op deze manier de mate waarin jouw team(leden) voldoening in hun rol en de onderlinge samenwerking ervaren. En versterk je hun intrinsieke motivatie om maximaal te presteren en optimaal met elkaar samen te werken
 • Verbeter je de onderlinge samenwerking en haal je gemiddeld 30% meer uit je jouw team(leden)
 • Minimaliseer je het mentaal verzuim en verlaag je het personeelsverloop

Verbeter de onderlinge samenwerking
en haal meer uit je team!

“A mutual understanding is the main backbone of every happy relationship.”

Edmond Mbiaka

Loopbaanadviseurs en personal coaches

Een goede kennis van de drijfveren van je cliënten is essentieel om het geluk en het succes dat zij in hun werk ervaren gericht te analyseren en concreet te vergroten. Het maakt je bewust van wat het precies is dat je cliënten veelal onbewust nastreven in hun werk(relaties). En leert je waar zij diep van binnen naar verlangen en wat zij nodig hebben om  voldoening en intrinsieke motivatie te ervaren in hun werk(relaties).

Ook helpt het om te verklaren waarom zij zich voelen of reageren zoals ze doen in specifieke werksituaties en ze wel of geen innerlijke drive hebben om iets wel of niet te doen.

Tot slot, helpt het om te verklaren waarom ze de resultaten hebben gekregen die ze tot nog toe hebben gekregen op basis van de inzet die ze hebt vertoond. En helpt het om gericht aan de slag te gaan en een situatie op het werk of in hun werkrelaties te creëren die hen structureel voldoening geeft en stimuleert om maximaal te presteren.

Met de fysieke waardenkaarten en het drijfverenspel

 • Maak je op een snelle, leuke en interactieve manier inzichtelijk wat jouw cliënten drijft in hun werk en hun relaties
 • Evalueer je heel gericht in hoeverre de situatie op het werk of in hun werkrelatie(s) momenteel invulling geeft aan hun sterkste drijfveren
 • Analyseer en verklaar je wat deze situatie doet met de mate waarin zij voldoening en succes in hun werk(relaties) ervaren
 • Identificeer je heel makkelijk aan weke drijfveren en de onderliggende emotionele verlangens momenteel onvoldoende invulling wordt gegeven
 • Verken je samen met je cliënten op welke manier een betere invulling aan deze drijfveren gegeven kan worden
 • Vergroot je op deze manier heel concreet het geluk en het succes dat je cliënten in hun werk(relaties) ervaren

Maak inzichtelijk wat jouw cliënten -veel onbewust- drijft in hun werk en gebruik de inzichten om het geluk en het succes dat zij in hun werk(relaties) ervaren concreet te analyseren en gericht te vergoten.

“Help jezelf en anderen om hun leven volgens hun eigen leefregels te leiden en meer geluk en succes in hun werk te laten ervaren”

Employer Branding

Voor marketing- en communicatieprofessionals

De nieuwe medewerkers die je zoekt, kunnen vandaag de dag kiezen uit zo’n 250 duizend openstaande vacatures. En de verwachting is dat dit aantal nog verder toeneemt. Maar hoe zorg je er nu voor dat zij uit dit grote aanbod jullie uitkiezen als hun nieuwe werkgever?

Het werkgeversmerk is een uitstekend middel gebleken om talent aan te trekken en te behouden. Hoe beter je in staat bent om te laten zien wat je interessant maakt als werkgever, hoe beter je in staat bent om de beste mensen uit de markt te halen en hoe lager het personeelsverloop is onder de zittende medewerkers. Maar wat kenmerkt nu een sterk werkgeversmerk?

Net als voor alle andere merken geldt dat hoe beter het werkgeversmerk appeleert aan onze interne drijfveren, hoe groter de emotionele relevantie en hoe hoger de aantrekkelijkheid van het merk. Oftewel, hoe meer een werkgever(smerk) (potentiële) medewerkers in staat stelt om je eigen doelen/ambities te realiseren, hoe waardevoller en aantrekkelijker het merk voor je wordt.

Met de Scarfforce methode meet je welke waarden (potentiële) medewerkers wel en niet associëren met jouw werkgeversmerk. En maak je precies inzichtelijk aan welke drijfveren je als werkgever wel, niet, het meest en het minst invulling geeft. En zie je in één oogopslag wat het merkgeversmerk voor je doelgroep betekent en hoe groot de emotionele relevantie van het merk is.

Borg de emotionele relevantie van het werkgeversmerk door als werkgever aansluiting te blijven houden bij de drijfveren van je (potentiële) medewerkers.

Terug naar boven

Met de Employer Brand Scan

 • Bepaal je welke authentieke en onderscheidende waarden je als werkgever wilt uitstralen naar je (nieuwe) medewerkers.
 • Leg je bloot aan welke drijfveren je invulling  de meeste geeft als werkgever. En als zodanig, wat de emotionele relevantie van het werkgeversmerk dient te zijn
 • Maak je op een leuke en zuivere manier inzichtelijk welke waarden (potentiële) medewerkers op dit moment associëren met jouw werkgeversmerk. En als zodanig, aan welke drijfveren het werkgeversmerk momenteel invulling geeft
 • Analyseer je de huidige emotionele relevantie van het werkgeversmerk
 • Stel je vast of er sprake is van een discrepantie (gap) tussen het gewenste en het gepercipieerde merkbeeld. En verklein je een eventuele gap door specifieke waarden sterker uit te dragen in je marketing en communicatie
 • Maak je een selectie van de drijfveren die je beter wilt invullen ten einde de emotionele relevantie van het werkgeversmerk te vergroten. En bepaal je welke waarden je hiervoor sterker dient uit te dragen in je marketing en communicatie

“People’s behavior makes sense if you think about it in terms of their goals, needs, and motives.”

Thomas Mann

Voor HR medewerkers en recruiters

Leer op een snelle en een leuke manier de persoon achter het CV kennen.  En onderbouw de keuzes die je tijdens het recruitmentproces veelal op basis van je onderbuikgevoel maakt met concrete en betrouwbare inzichten.

Hoe vind en selecteer je als recruiter op een snelle en efficiënte manier de juiste persoon voor de juiste functie? En borg je dat de kandidaat zich thuis zal voelen, goed zal presteren en lang zal blijven bij zijn nieuwe werkgever?

Kennis en ervaring worden in een selectieproces nog te vaak overgewaardeerd. Wat betreft geschiktheid voor de functie is bewezen dat leeftijd, aantal opleidingsjaren en werkervaring slechte voorspellers voor succes zijn. Matchen op drijfveren biedt gelukkig een goed alternatief. Onderzoek wijst uit dat werknemers gelukkiger zijn, beter presteren, meer bereiken en langer bij dezelfde werkgever blijven, als ze met de rol die ze in hun werk vervullen en de belangrijkste werkzaamheden die ze daarbij verrichten niet alleen de organisatiedoelen, maar ook hun eigen doelen en persoonlijke ambities realiseren. Hoe beter de recruiter erin slaagt om een match op drijfveren te creëren en met de nieuwe rol een goede invulling te geven aan de sterkste drijfveren van de kandidaat, hoe kwalitatiever en duurzamer de match.

Het achterhalen van de drijfveren van kandidaten blijkt in de praktijk echter niet altijd even makkelijk. En kost bovendien waardevolle tijd. Wie op basis van zijn of haar CV en motivatiebrief een perfecte match lijkt, blijkt bij de eerste kennismaking vaak toch niet het ‘type’ te zijn dat je als recruiter of werkgever zoekt. Andersom is het voor werkzoekenden ook lastig om in te schatten of de functie en de werkgever goed bij hen past.

Met Mijn.Scarfforce helpen we recruiters om waardevolle tijd en geld te besparen bij het inventariseren van de drijfveren van hun kandidaten. En stellen we hen in staat om op een snelle, leuke en efficiënte manier hiervan kennis te nemen en deze  af te stemmen op de zakelijke ambities van hun opdrachtgevers. En als zodanig, om betere en duurzame kwaliteit te leveren en garanderen aan hun opdrachtgevers. Daarbij helpt de oplossing om het zelfinzicht van je kandidaten te vergroten, hetgeen de customer experience ten goede komt. En lever je met de drijfverenanalyse na de plaatsing, waardevolle input voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van de nieuwe medewerker.

 

Terug naar boven

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit jezelf en je collega’s!